• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

Wszystkie instalacje elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji powinny być poddane oględzinom, próbom i pomiarom. Konieczność wykonywania badań elektryki regulowana jest ustawą o prawie budowlanym Art. 62. 1 pkt 2 .
Zgodnie z przepisami właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat, której celem jest sprawdzenie stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania, również w zakresie instalacji elektrycznej. 

Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych
Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szpitalach, szkołach.

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A więc nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar bo po ich zapłaceniu i tak będziemy musieli dokonać powyższych przeglądów – w żaden sposób się to nie opłaca

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r., nr 56 poz. 461 z późniejszymi zmianami) zostało powołanych do stosowania szereg norm, w tym m.in. norma PN-HD 60364-6:2008.

Zalecenia PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.

Częstotliwość okresowej kontroli instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. Dla podanych przypadków, w zależności od warunków środowiskowych, może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, dlatego mogą być wymagane częstsze kontrole. Są to:

  • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją izolacji
  • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia
  • obiekty gromadzące publiczność
  • tereny budowy
  • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Według normy PN-HD 60364-6:2008 dla budownictwa mieszkaniowego można stosować dłuższe okresy między sprawdzeniami (np. 10 lat). W przypadku, gdy następuje duża rotacja użytkowników lokali mieszkalnych, sprawdzenie instalacji elektrycznej jest wskazane.

W praktyce jednak w przypadku budynków mieszkalnych okres 5 lat między okresowymi kontrolami nie powinien być wydłużany ze względu na częste wykonywanie instalacji w mieszkaniach przez pseudoelektryków, czego efektem mogą być skutki przedstawione na fotografiach. Przy zastosowaniu dodatkowo naprawianego przewodu może to spowodować zapalenie się instalacji.

W protokole sprawdzenia okresowego należy podać informację (dla osoby wykonującej kontrolę okresową) o ustalonym przedziale czasu do następnej kontroli okresowej. Wyniki i zalecenia zawarte w protokołach z poprzedniego sprawdzenia powinny być wzięte pod uwagę przez osobę wykonującą kontrolę okresową.

Zakres badań obejmuje wykonanie:

Kontroli wizualnej stanu instalacji elektrycznej
Kontrola wizualna zidentyfikuje wszelkie istotne kwestie związane z oceną zastosowanych środków ochrony podstawowej w instalacji. Oględziny instalacji elektrycznej są bardzo istotne np. w przypadku gdy rozważa się zakup nowego domu lub mieszkania. Zespół bada instalację pod względem wizualnym, a następnie dostarcza szczegółowy raport z wyjaśnieniem jej aktualnego stanu oraz wymaganej pracy. Może to pomóc podczas negocjacji przy zakupie/sprzedaży nieruchomości.

Badania rezystancji izolacji
Badania rezystancji izolacji przeprowadzane są przy wyłączonym napięciu. Rezystancja izolacji jest istotnym elementem wpływającym na ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw.

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Pomiary pętli zwarcia mają za zadanie sprawdzić, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Pomiary wykonuje się przy włączonym napięciu. Badania te mają za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia zwarcia.

Badania wyłączników różnicowoprądowych oraz nadmiarowo prądowych
Okresowa ocena poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych jest niezbędna dla komfortowego, a co najważniejsze, bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej. Zakres badań wyłącznika RCD obejmuje:
– sprawdzenie prawidłowości doboru wyłącznika,
– sprawdzenie poprawności połączeń przewodów,
– sprawdzenie działania za pomocą przycisku T (TEST)
– pomiar rzeczywistego prądu zadziałania wyłącznika,
– pomiar czasu wyłączenia wyłącznika.

Pomiary instalacji uziemiającej/odgromowej

Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych

Badania natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego

Pomiary rezystancji podłóg przewodzących i antystatycznych

InnePrzeglądy roczneprzeglądy pięcioletnieprzeglądy półroczne, pomiary elektryczne, 
przeglądy kominiarskieBusko-ZdrójKońskieSkarżysko KamiennaStarachowiceOstrowiec Świętokrzyski
Kazimierza WielkaStopnicaChmielnikPierzchnicaStaszówSandomierz,JędrzejówPińczówOpatów
SędziszówMałogoszcz,WłoszczowaMorawicaDaleszyceBodzentynStąporków,
 KunówĆmielówOżarówKoprzywnicaPołaniecOsiekWąchockDziałoszyceChęcinyZawichost,
 SkalbmierzŁagów , PPM Vision,
Przegląd instalacji gazowych ,
Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

[wp_sitemap_page display_title=”false”]