• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to opracowanie określające wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych  które są związane z użytkowaniem budynku.  Mowa tutaj o energii niezbędnej dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej , chłodzenia a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Ideą tego jest zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie budownictwa efektywnego energetycznie oraz możliwości uzyskania wymiernych korzyści  w postaci oszczędności energii w budynkach. Dane zawarte w świadectwie, można określić orientacyjne roczne koszty związane z energią. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku określa zasady sporządzania i przekazywania świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).

2. Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

3. Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Forma przekazania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:
•    papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

•    elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej posiada ważność maksymalnie 10 lat, termin końca daty ważności określony jest w świadectwie. Jeżeli zostały wykonane roboty budowlane w zakresie zmieniające charakterystykę energetyczną świadectwo  traci ważność z dniem zakończenia robt

Informacje w ogłoszeniu sprzedaży lub najmu
Od 28 kwietnia 2023 roku nałożono obowiązek podawania informacji o świadectwie charakterystyki energergetycznej w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży lub najmu lokalu

Informacja taka powinna zawierać: 
•    wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
•    udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
•    jednostkową wielkość emisji CO2.[1]

Audyty energetyczne

Audyty energetyczne służą do oceny efektywności energetycznej kotłów, urządzeń chłodniczych oraz generalnie budynków, źródeł ciepła oraz sieci. Zapewniamy profesjonalne doradztwo energetyczne, z którego mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i właściciele oraz zarządcy nieruchomości. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest ważnym krokiem w kierunku poprawy efektywności energetycznej i oszczędnościom zużywanej energii. Audyty energetyczne są podstawą do wykonania remontów, termomodernizacji budynkówAudyt energetyczny Kielce

Źródła

[1] https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej