• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
 • pawel.musial@ppmvision.pl

Kontrole pięcioletnie

Kontrole pięcioletnie

Kontrole pięcioletnie w świetle Prawa Budowlanego zobowiązany jest wykonać każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego (objaśnienie terminu na końcu tekstu). Z obowiązku tego nie są zwolnieni w drodze wyjątku nawet właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie wypełnienie tego obowiązku może grozić grzywną dla właściciela lub zarządcy.

Przeglądy budynków Kielce
Obowiązek kontroli pięcioletnich dla właścicieli domków jednorodzinnych

W ramach przeglądów pięcioletnich należy sprawdzić stan techniczny i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Szczegółowe opracowanie dotyczące kontroli elektrycznej i piorunochronnej przedstawia w swoim opracowaniu pan Andrzej Boczkowski.  Kontrola pięcioletnia musi być  wykonywana co pięć lat, jednak odstęp między kontrolami nie musi wynosić dokładnie 5 lat – liczymy tu lata kalendarzowe. Dla przykładu jeśli kontrola została wykonana w maju 2012 to kolejna kontrola może zostać wykonana do końca grudnia 2017 roku.

Jeżeli obiekt podlega również kontroli rocznej lub półrocznej, kontrolę te można łączyć i wykonać jednorazowo wykonując zalecenia z dla obu typu kontroli zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art 62. ust. 1 pkt 1 i 2.

PPM Vision posiada kadrę uprawnioną do wykonywania kontroli pięcioletnich obiektów budowlanych budowlanych na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej. Według prawa bud. art. 12 pkt 1  oraz art 62. ust. 6 pkt 2 oraz ust. 6a upoważnia to  do wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie budowlanym oraz przeglądów kominiarskich.

Wyjaśnienie pojęcia obiektu budowlanego

 • Obiekt budowlany w świetle Prawa Budowlanego to (art 3. pkt 1) to  budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 • Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
 • Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska,
  mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice
  reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
  lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
 • Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
  a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
  piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

[wp_sitemap_page display_title=”false”]