• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Kontrole półroczne

Kontrole półroczne – obiekty wielkopowierzchniowe.

Jakie obiekty podlegają kontroli dwa razy w roku?

Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m² – powinny być, przez ich właścicieli lub zarządców, poddawane okresowej kontroli, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Pojawił się zatem trzeci rodzaj kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych, co wywołało lawinę pytań o wzajemne relacje pomiędzy nimi.

Wobec tego przedstawiamy Państwu naszą interpretację, dotyczącą wzajemnych związków pomiędzy kontrolami obiektu budowlanego, przewidywanymi w art. 62. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od 20 czerwca 2007 roku.

Dla zwiększenia przejrzystości niniejszych wyjaśnień, kontrole obiektu budowlanego, określone:

Kontrole półroczne obiektów wielkopowierzchniowych

– w art. 62. ust. 1. pkt.1 będą nazywane „kontrolami (przeglądami) rocznymi”;

– w art. 62. ust. 1. pkt.2 będą nazywane „kontrolami (przeglądami) pięcioletnimi”;

– w art. 62. ust. 1. pkt.3 będą nazywane „kontrolami (przeglądami) półrocznymi”.

Jak wynika z pkt 3. ust. 1 przywołanego przepisu, wprost odsyłającego do pkt 1., zakres „kontroli rocznej” jest tożsamy z zakresem „kontroli półrocznej”. W tym momencie należy przeanalizować zapis zawarty w art. 62 ust. 1. pkt. 1. ab initio: „okresowej, co najmniej raz w roku”. Raz w roku oznacza w tym przypadku okres roku kalendarzowego, od 1. stycznia do 31. grudnia. Dopuszczalne jest zatem dokonanie przeglądu 02. stycznia danego roku i dopiero 30. grudnia roku następnego. Ustawodawca nie użył bowiem sformułowania „w odstępach nie dłuższych niż rok”. Na tle tego przykładu, już wykonanie „przeglądu półrocznego”, wiosną następnego roku, wypełnia także obowiązek dokonania „przeglądu rocznego”, przypadającego na ten rok. Z systematyki art. 62., w którym „przeglądy półroczne” opisane są w trzeciej kolejności, wnosić można także, że punkt 3. ustępu 1. wyłącza stosowanie punktu 1.

Przegląd półroczny a pozostałe kontrole

Jak wynika z pkt 2. ust. 1 art. 62., zakres kontroli „pięcioletniej” zawiera sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego. Należy przez to rozumieć sprawdzenie wszystkich elementów i instalacji obiektu, w tym określonych w punkcie 1. ustępu 1., to jest tych, które poddawane są kontrolom rocznym. Ponadto kontrola określona w pkt 2. ustępu 1. obejmuje estetykę obiektu i jego otoczenia, oraz przydatność użytkową obiektu. Zapisy dotyczące kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy traktować jako precyzujące niezbędny zakres badań. Nie można z nich wywodzić, że w toku kontroli „pięcioletniej” nie sprawdza się stanu pozostałych instalacji w obiekcie. Stwierdzić zatem należy, że zakres kontroli „pięcioletniej” nie jest odrębny od zakresu kontroli „rocznej”, ale obejmuje przedmioty tej kontroli i inne jeszcze kwestie. Stąd wniosek, że dla obiektów innych, niż określone w pkt 3. ustępu 1., w roku, w którym przeprowadzona została kontrola „pięcioletnia”, nie ma obowiązku dokonywania dodatkowej kontroli „rocznej”. Teza ta znajduje wsparcie w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.99.74.836), brzmiących:

Co należy sprawdzić?

„§ 5. 1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

1) bezpieczeństwa osób,

2) środowiska,

3) konstrukcji budynku.

2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

1) zewnętrznych warstw ścian (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

4) pokryć dachowych,

5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

§ 6. Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.”

Z zacytowanego § 6 wynika, że kontrola „pięcioletnia” obejmuje swoim zakresem to, co jest przedmiotem kontroli „rocznej” i wszystkie pozostałe elementy budynku. Nie ujmuje poprawności tej tezy fakt, że kontrola roczna, dla budynków mieszkalnych ma nieco szerszy zakres, niż dla innych obiektów.

Oczywistym zatem jest, że dla obiektów określonych w pkt 3. ustępu 1., w roku, w którym przypada kontrola „pięcioletnia”, wykonanie tej kontroli w jednym z terminów, przewidzianych dla kontroli „półrocznych”, jest wystarczające i zastępuje tę kontrolę, natomiast druga kontrola „półroczna” powinna być przeprowadzona w drugim z przewidzianych terminów.

Żródło:http://www.pinb.poznan.pl/index.php/interpretacje-przepisow/315-sposob-realizacji-obowiazkowych-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych

[wp_sitemap_page display_title=”false”]