• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
 • pawel.musial@ppmvision.pl

Kontrole roczne

Kontrole roczne

PPM Vision posiada kadrę uprawnioną do wykonywania kontroli rocznych obiektów budowlanych budowlanych na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej. Według prawa bud. art. 12 pkt 1  oraz art 62. ust. 6 pkt 2 oraz ust. 6a upoważnia to  do wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie budowlanym oraz przeglądów kominiarskich.

Co należy skontrolować?

Przegląd roczny PPM Vision Kielce

Podczas kontroli rocznej należy sprawdzić stan techniczny:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (oczyszczalnie ścieków, urządzenia filtrujące, odpylające, ekrany przeciwdźwiękowe, przeciw promieniowaniu, przecie polom elektromagnetycznym, systemy antywibracyjne)
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jakie budynki podlegają kontrolą rocznym ?

W świetle Prawa Budowlanego art. 62 kontrolą rocznym musi poddać  właściciel lub zarządca każdego obiektu budowlanego.

 • Obiekt budowlany to  budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 • Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
 • Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska,
  mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice
  reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
  lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
 • Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
  a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
  piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Podsumowując: okresowej kontroli rocznej podlegają wszystkie budynki i budowle oraz obiekty małej architektury. Oznacza to że każdy właściciel domu jednorodzinnego, bloku, magazynu, biurowca a nawet posągu, wodotrysku czy placu zabaw ma obowiązek zapewnienia kontroli wszystkich tych elementów.

Istnieje jednak wyjątek zapisany w PB art. 62  pkt 2 który mówi że zwolnione obowiązku kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu są właściciele:

 1.  Budynków mieszkalnych jednorodzinnyc
 2. obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego
 3. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b) płyt do składowania obornika,
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2
 4. 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
  oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których
  zostały zaprojektowane;
  2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub
  przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
  zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie
  może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej,
  rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku,
  o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce
  nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
  2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych
  i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
  2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której
  znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo
  mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może
  przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
  2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna
  liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
  3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
  4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie
  z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260);
  5) wiat przystankowych i peronowych;
  6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako
  zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
  stanowiących własność Skarbu Państwa;
  7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
  8) parkometrów z własnym zasilaniem;
  9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
  10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
  11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych
  drogach;
  11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
  11b) przepustów o średnicy do 100 cm;
  12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem
  i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
  określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
  przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
  13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych
  wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu
  Państwa;
  14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości
  piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków
  narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
  15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2
  16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony
  pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki,
  jachty,
  b) uprawiania wędkarstwa,
  c) rekreacji;
  17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub
  liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu
  morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących
  konstrukcji oporowych;
  18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
  19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
  o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  19a) sieci:
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b) wodociągowych,
  c) kanalizacyjnych,
  d) cieplnych,
  e) telekomunikacyjnych;
  20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
  gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
  20b) kanalizacji kablowej;
  21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi,
  państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby
  hydrogeologicznej:
  a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz
  wód podziemnych,
  b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu
  jakości wód podziemnych,
  c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
  22) obiektów małej architektury;
  23) ogrodzeń;
  24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji
  robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie
  barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach
  geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
  25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty
  wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych
  na terenach przeznaczonych na ten cel;
  26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem
  parków narodowych i rezerwatów przyrody;
  27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
  cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego
  budynku;
  28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności
  regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) w zakresie
  poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
  29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk
  obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji
  tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach
  zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do
  prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych
  oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki

Dla właścicieli domów jednorodzinnych oznacza to że mają oni obowiązek przeprowadzania corocznych kontroli przewodów kominowych, instalacji i urządzeń ochronie środowiska oraz przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich.

[wp_sitemap_page display_title=”false”]