18 października 2017

Kontrole pięcioletnie

Kontrole pięcioletnie

Kontrole pięcioletnie w świetle Prawa Budowlanego zobowiązany jest wykonać każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego (objaśnienie terminu na końcu tekstu). Z obowiązku tego nie są zwolnieni w drodze wyjątku nawet właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie wypełnienie tego obowiązku może grozić grzywną dla właściciela lub zarządcy.

Przeglądy budynków Kielce

Obowiązek kontroli pięcioletnich dla właścicieli domków jednorodzinnych

W ramach przeglądów pięcioletnich należy sprawdzić stan techniczny i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Szczegółowe opracowanie dotyczące kontroli elektrycznej i piorunochronnej przedstawia w swoim opracowaniu pan Andrzej Boczkowski.  Kontrola pięcioletnia musi być  wykonywana co pięć lat, jednak odstęp między kontrolami nie musi wynosić dokładnie 5 lat – liczymy tu lata kalendarzowe. Dla przykładu jeśli kontrola została wykonana w maju 2012 to kolejna kontrola może zostać wykonana do końca grudnia 2017 roku.

Jeżeli obiekt podlega również kontroli rocznej lub półrocznej, kontrolę te można łączyć i wykonać jednorazowo wykonując zalecenia z dla obu typu kontroli zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art 62. ust. 1 pkt 1 i 2.

 

PPM Vision posiada kadrę uprawnioną do wykonywania kontroli pięcioletnich obiektów budowlanych budowlanych na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej. Według prawa bud. art. 12 pkt 1  oraz art 62. ust. 6 pkt 2 oraz ust. 6a upoważnia to  do wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie budowlanym oraz przeglądów kominiarskich.

Wyjaśnienie pojęcia obiektu budowlanego

 • Obiekt budowlany w świetle Prawa Budowlanego to (art 3. pkt 1) to  budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 • Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
 • Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska,
  mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice
  reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
  lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
 • Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
  a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
  piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

 
Przeglądy budynków Kielce
Inne: Przeglądy roczne, przeglądy pięcioletnie, przeglądy półroczne, pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie. Busko-Zdrój, Końskie, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Kazimierza Wielka, Stopnica, Chmielnik, Pierzchnica, Staszów, Sandomierz, Jędrzejów, Pińczów, Opatów, Włoszczowa, Sędziszów, Małogoszcz, Morawica, Daleszyce, Bodzentyn, Stąporków, Kunów, Ćmielów, Ożarów, Koprzywnica, Połaniec, Osiek, Wąchock, Działoszyce, Chęciny, Zawichost, Skalbmierz, Łagów , PPM Vision